Kotlina pod Pláničským rybníkem

L.CK.03
Lokalizace: 48.714774N 14.157282E
Rozloha: 62,670 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 744 - 775 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,029 ha 0,05 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,068 ha 0,11 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,399 ha 5,42 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,034 ha 0,05 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,047 ha 0,07 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,205 ha 3,52 1,08
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 35,458 ha 56,58 2,46
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0,076 ha 0,12 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,045 ha 0,07 3,5
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6,431 ha 10,26 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,922 ha 3,07 3,18
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,588 ha 5,72 2,07

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Altica palustris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Brouci Phaedon laevigatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum jestřábník oranžový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 44

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.