Údolí Horského potoka od silnice Pasečná – Guglwald ke státní hranici

L.CK.01
Lokalizace: 48.611854N 14.136973E
Rozloha: 83,915 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Důvod ochrany: B , KE
Nadmořská výška: 744 - 800 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,007 ha 0,01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,694 ha 0,83 2,5
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1,032 ha 1,23 1,23
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,254 ha 0,3 2,5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,890 ha 1,06 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,688 ha 0,82 2,47
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 18,939 ha 22,57 2,33
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,021 ha 1,22 3
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,029 ha 0,03 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,808 ha 0,96 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 20,952 ha 24,97 3,62

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Antennaria dioica kociánek dvoudomý -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Savci Alces alces los evropský Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Ranunculus aconitifolius pryskyřník omějolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Epilobium obscurum vrbovka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.