Čakovecké rybníky

L.CB.15
Lokalizace: 48.971129N 14.328905E
Rozloha: 149,855 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 415 - 445 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 48,175 ha 32,15 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,032 ha 0,02 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,533 ha 1,69 2,25
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,303 ha 0,2 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 11,378 ha 7,59 2,22
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 37,403 ha 24,96 2,93
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,682 ha 0,45 4
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 11,200 ha 7,47 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,484 ha 0,32 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,135 ha 0,09 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Sambucus ebulus bez chebdí -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014, inv 2021
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2015
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2018
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3, inv 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 92

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.