Všivcová louka

L.BR.12
Lokalizace: 49.865125N 17.395687E
Rozloha: 40,970 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 609 - 656 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,040 ha 2,54 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 7,241 ha 17,67 1,86
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,433 ha 3,5 1,01
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,013 ha 0,03 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,044 ha 2,55 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3,040 ha 7,42 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 17,162 ha 41,89 2,13
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,157 ha 0,38 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Sylvia nisoria pěnice vlašská Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. succisifolia škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.