Rešovské vodopády

L.BR.07
Lokalizace: 49.882253N 17.209215E
Rozloha: 89,025 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: EVL, NPR
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 443 - 568 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,916 ha 1,03 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,447 ha 1,63 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5,343 ha 6 1,05
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 23,934 ha 26,88 1,37
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4,179 ha 4,69 1,38
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2,961 ha 3,33 1,62

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Corticeus unicolor kůrař maďalový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Satyrium w-album ostruháček jilmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Ochropacha duplaris můřice dvojtečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Drymonia ruficornis hřbetozubec dubový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2013
Brouci Denticollis rubens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Cololejeunea rossettiana ježenka Rossettiho -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Polystichum aculeatum kapradina laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Mechorosty Porella cordaeana podhořanka Cordova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Trichius fasciatus zdobenec skvrnitý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 41

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.