Údolí Hrozové

L.BR.06
Lokalizace: 50.210117N 17.721637E
Rozloha: 165,279 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Důvod ochrany: O , B , KE
Nadmořská výška: 218 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,507 ha 0,91 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7,027 ha 4,25 1,84
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,028 ha 0,02 2,93
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,651 ha 1 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,378 ha 0,23 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,084 ha 0,05 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8,279 ha 5,01 1,86
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 5,529 ha 3,35 1,97
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,402 ha 0,85 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,508 ha 0,31 2,04
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 60,837 ha 36,81 2,11

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.