Hostěnické rybníky

L.BO.67
Lokalizace: 49.236256N 16.779269E
Rozloha: 9,878 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 423 - 506 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,758 ha 17,8 2,86
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,026 ha 0,26 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,497 ha 15,16 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,129 ha 1,3 4
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0,112 ha 1,13 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,078 ha 0,79 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,060 ha 0,61 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,322 ha 23,5 2,75
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,291 ha 2,95 3,48
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,868 ha 8,79 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.