Malá Říčka

L.BO.65
Lokalizace: 49.258766N 16.813292E
Rozloha: 16,272 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 387 - 481 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,381 ha 2,34 2
L3.3C Hercynsko-karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,000 ha -- 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,345 ha 2,12 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,531 ha 9,41 2,22
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0,405 ha 2,49 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,093 ha 0,57 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,121 ha 0,74 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,307 ha 1,89 3,98
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,024 ha 12,44 3,93
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,029 ha 18,61 2,87

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Muscari comosum modřenec chocholatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2013

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.