Niva Říčky

L.BO.63
Lokalizace: 49.268845N 16.802217E
Rozloha: 109,311 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: CHKO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 339 - 456 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,253 ha 0,23 2,1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2,860 ha 2,62 1
L3.3C Hercynsko-karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,935 ha 2,69 2,1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,581 ha 2,36 3,11
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4,829 ha 4,42 3,33
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,008 ha 0,01 2,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,372 ha 0,34 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,563 ha 1,43 2,4
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,020 ha 0,02 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,671 ha 4,27 2,53
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,050 ha 0,05 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,286 ha 0,26 2,07
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0,958 ha 0,88 2,37
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,025 ha 0,02 2,5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,093 ha 0,09 2,5
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Savci Oryctolagus cuniculus králík divoký -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2017
Cévnaté rostliny Reynoutria sachalinensis křídlatka sachalinská -- -- -- BL2, inv 2020
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Parthenocissus inserta loubinec popínavý -- -- -- BL2, inv 2018
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2018
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.