Křtinský potok

L.BO.61
Lokalizace: 49.294298N 16.734707E
Rozloha: 39,273 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 339 - 479 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,470 ha 8,83 2,06
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2,252 ha 5,73 2,48
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,861 ha 9,83 2,49
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4,388 ha 11,17 2,17
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,473 ha 1,21 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,619 ha 1,58 3,28
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,395 ha 1,01 2
L5.3 Vápnomilné bučiny 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 0,319 ha 0,81 1,47
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,872 ha 12,41 3,2
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0,110 ha 0,28 1,31

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Thelenella vezdae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Arthonia radiata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Pyrenula nitida -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Lišejníky Graphis scripta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Biatoridium monasteriense -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Bacidia subincompta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Peltigera praetextata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Parnassius mnemosyne jasoň dymnivkový Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Letouni Myotis emarginatus netopýr brvitý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Letouni Plecotus auritus netopýr ušatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.