Klínky

L.BO.53
Lokalizace: 49.022632N 16.598188E
Rozloha: 5,764 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 185 - 188 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,177 ha 3,07 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,687 ha 11,91 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1,602 ha 27,79 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Nymphaea alba leknín bílý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2015
Brouci Lucanus cervus roháč obecný Ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2015
Ptáci Merops apiaster vlha pestrá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.