Pod Podskalním mlýnem

L.BO.27
Lokalizace: 49.148698N 16.52857E
Rozloha: 8,800 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 293 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,000 ha -- 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,492 ha 16,96 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,187 ha 2,13 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,734 ha 8,35 1,54
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,460 ha 5,23 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,656 ha 7,46 3
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,094 ha 1,07 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Meloe proscarabaeus majka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2016
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2014
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Sagittaria latifolia šípatka širolistá -- -- -- GL, nat 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.