Kuchyňka

L.BO.146
Lokalizace: 49.203089N 16.291656E
Rozloha: 12,246 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 449 - 474 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,236 ha 1,92 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,026 ha 0,21 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,959 ha 7,83 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,224 ha 1,83 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,011 ha 0,09 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,109 ha 0,89 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,042 ha 0,34 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,337 ha 2,75 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,130 ha 9,22 2,59
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,057 ha 16,8 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,214 ha 9,91 3,32

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Acorus calamus puškvorec obecný -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2015
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.