Habřina

L.BO.139
Lokalizace: 49.181893N 16.311075E
Rozloha: 68,616 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 333 - 469 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,044 ha 1,52 2,58
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,237 ha 0,35 2,31
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,015 ha 0,02 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,366 ha 0,53 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,219 ha 0,32 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,855 ha 2,7 2,49
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,241 ha 0,35 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,090 ha 0,13 3,17
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,008 ha 2,93 3,8
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,779 ha 4,05 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13,466 ha 19,63 2,19
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,049 ha 0,07 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2014
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Acorus calamus puškvorec obecný -- -- -- nat 2015
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2015
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.