Údolí Jamenského potoka

L.BO.134
Lokalizace: 49.385358N 16.469121E
Rozloha: 13,034 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 367 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,008 ha 0,06 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,726 ha 5,57 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,287 ha 2,21 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,681 ha 12,9 2,64
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,134 ha 1,03 2,46
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,564 ha 42,69 4
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,387 ha 2,97 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2015
Cévnaté rostliny Cephalanthera damasonium okrotice bílá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Cephalanthera longifolia okrotice dlouholistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Cephalanthera rubra okrotice červená Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Motýli Iphiclides podalirius otakárek ovocný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2016
Cévnaté rostliny Carlina biebersteinii pupava Biebersteinova -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Cévnaté rostliny Asplenium cuneifolium sleziník hadcový Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Prunus domestica slivoň švestka -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Cichorium intybus čekanka obecná -- -- -- nat 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.