Údolí Ponávky

L.BO.109
Lokalizace: 49.286578N 16.576762E
Rozloha: 69,917 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 270 - 477 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,074 ha 0,11 4
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,424 ha 0,61 1,05
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9,017 ha 12,9 1,85
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,363 ha 1,95 3,12
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,664 ha 5,24 3,29
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,216 ha 0,31 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,397 ha 0,57 3,54
L4B Suťové lesy druhotné, degradované nebo atypické 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,044 ha 0,06 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3,479 ha 4,98 2,33
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,279 ha 0,4 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13,484 ha 19,29 2,59
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,056 ha 0,08 2,37

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Geranium pyrenaicum kakost pyrenejský -- -- -- nat 2019
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.