Podlesí

L.BN.02
Lokalizace: 49.624445N 14.863707E
Rozloha: 30,747 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 477 - 502 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,169 ha 0,55 4
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,112 ha 0,36 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,827 ha 9,19 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,265 ha 0,86 2,5
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,636 ha 2,07 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,141 ha 3,71 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 1,979 ha 6,44 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,593 ha 8,43 2,52
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,281 ha 7,42 2,33

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2020
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2023
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2021
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 48

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.