Augšperský potok

L.BM.05
Lokalizace: 49.196353N 16.469848E
Rozloha: 8,239 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 350 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,166 ha 26,29 2,19
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,103 ha 1,25 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,169 ha 26,33 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,529 ha 18,56 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Pachybrachis hieroglyphicus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.