Zavadilka – mokřad na horním toku

L.BK.44
Lokalizace: 49.625125N 16.591149E
Rozloha: 18,792 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 470 - 521 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,279 ha 1,48 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,070 ha 0,37 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,484 ha 2,57 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,005 ha 0,03 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,027 ha 0,14 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,026 ha 0,14 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,173 ha 0,92 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,740 ha 25,22 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2,400 ha 12,77 1,05
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,518 ha 2,76 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2019
Cévnaté rostliny Prunus insititia slivoň obecná -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.