Rybník pod Chrástkami

L.BK.33
Lokalizace: 49.543167N 16.447548E
Rozloha: 19,724 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 557 - 599 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,360 ha 1,82 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,271 ha 1,38 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,054 ha 5,34 2,73
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,774 ha 29,27 1,66
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,170 ha 5,93 2,6

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Letouni Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Plecotus auritus netopýr ušatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Letouni Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.