Křtinský potok

L.BK.17
Lokalizace: 49.308652N 16.68769E
Rozloha: 32,167 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 245 - 388 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,189 ha 9,91 1,86
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2,700 ha 8,39 2,31
S2A Pohyblivé sutě bazických hornin 8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 0,000 ha -- 4
T3.2 Pěchavové trávníky 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,015 ha 0,05 1
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,031 ha 0,1 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,207 ha 0,64 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5,553 ha 17,26 1,68
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,511 ha 1,59 2,69
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,214 ha 3,77 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,036 ha 0,11 4
L5.3 Vápnomilné bučiny 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 0,259 ha 0,8 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10,044 ha 31,23 2,43
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,431 ha 1,34 1,36
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0,155 ha 0,48 1,03

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Anthaxia podolica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Letouni Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Brouci Hydrochus ignicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Amata phegea běloskvrnáč pampeliškový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Motýli Hemaris fuciformis dlouhozobka zimolezová -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2014
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 67

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.