Křeptovský potok

L.BK.16
Lokalizace: 49.436129N 16.381609E
Rozloha: 23,990 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PR
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 301 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,037 ha 0,15 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,231 ha 5,13 2,06
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2,430 ha 10,13 2,01
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,039 ha 0,16 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,195 ha 0,81 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1,128 ha 4,7 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,121 ha 0,5 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,140 ha 0,58 2,64
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,047 ha 0,2 2,34
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,015 ha 0,06 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,013 ha 0,05 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2017
Cévnaté rostliny Galium mollugo svízel povázka -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Plazi Natrix tessellata užovka podplamatá Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.