Boskovický mokřad

L.BK.04
Lokalizace: 49.476313N 16.697564E
Rozloha: 66,228 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 386 - 515 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,576 ha 0,87 3,34
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,401 ha 0,6 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,007 ha 0,01 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,231 ha 0,35 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,203 ha 0,31 1,97
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2,334 ha 3,52 2,51
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,738 ha 7,15 3,13
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,902 ha 1,36 1,06
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,867 ha 1,31 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12,586 ha 19 1,37

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2018

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.