Vinořský park

L.AA.14
Lokalizace: 50.136059N 14.585632E
Rozloha: 52,834 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 247 - 251 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6,621 ha 12,53 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,388 ha 0,73 4
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,005 ha 0,01 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,353 ha 0,67 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,544 ha 1,03 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 11,116 ha 21,04 3,19
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,017 ha 0,03 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4,633 ha 8,77 3,33
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,238 ha 0,45 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014, inv 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2019
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Letouni Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2019
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.