U Hájů

L.AA.07
Lokalizace: 50.060501N 14.320821E
Rozloha: 9,511 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Údolní nádrž
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 329 - 347 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,191 ha 2,01 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,005 ha 0,05 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,230 ha 2,42 2,67
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3,074 ha 32,32 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,153 ha 1,61 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,154 ha 12,13 1,48

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Letouni Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Letouni Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Letouni Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Letouni Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Letouni Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Letouni Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Letouni Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Letouni Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Letouni Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.