Horní Jizera

RS13
Lokalizace: 50.846833N 15.328029E
Rozloha: 2 302,909 ha
Kategorie: Mezinárodně významné mokřady
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Zapsání do seznamu mokřadů mezinárodního významu: 2012
Kritéria zařazení do RS: 1, 2, 3, 4
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PR, PP, PO
Nadmořská výška: 793 - 1094 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Ochrana

CHKO

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 1,779 ha 0,08 1,71
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,449 ha 0,02 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 613,286 ha 26,63 2,99
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,259 ha 0,01 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,060 ha -- 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,919 ha 0,04 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2,642 ha 0,11 2,96
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,951 ha 0,04 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 17,915 ha 0,78 1,29
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 24,618 ha 1,07 1,85
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 1,750 ha 0,08 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 247,737 ha 10,76 2,1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 75,510 ha 3,28 1,52
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 335,436 ha 14,57 2,41
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,625 ha 0,03 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Empetrum hermaphroditum šicha oboupohlavná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Acanthis flammea cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Montia hallii zdrojovka potoční Silně ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Montia hallii var. variabilis zdrojovka hladkosemenná horská Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 149

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.

HÄRTEL, H.; LONČÁKOVÁ, J.; HOŠEK, M. (eds.) (2009). Mapování biotopů v České republice: Východiska, výsledky, perspektivy. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 196 s., tabulky, mapy, CD-ROM. ISBN 978-80-87051-36-8.