Krušnohorská rašeliniště

RS12
Lokalizace: 50.520053N 13.227019E
Rozloha: 11 223,830 ha
Kategorie: Mezinárodně významné mokřady
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Zapsání do seznamu mokřadů mezinárodního významu: 2006
Kritéria zařazení do RS: 1, 2
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP, PR, NPR
Nadmořská výška: 698 - 1128 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 27,928 ha 0,25 3,58
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5,168 ha 0,05 2
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 2,763 ha 0,02 1
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,021 ha -- 1
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 336,162 ha 3 2,55
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 4,984 ha 0,04 1,15
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8,644 ha 0,08 1,07
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 423,764 ha 3,78 2,14
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 956,797 ha 8,52 2,73
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 2,730 ha 0,02 2,19
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 2,640 ha 0,02 2,16
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,045 ha -- 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,219 ha -- 1,75
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 1,308 ha 0,01 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5,883 ha 0,05 2,24
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 41

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Liogluta micans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Liotrichus affinis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Olophrum piceum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Oxypoda procerula -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Paraphotistus impressus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Proteinus crenulatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Quedius boopoides -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Schistoglossa curtipennis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Stenus nitidiusculus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Tachyporus transversalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 371

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2008 do 2011
Výše podpory: 5,3 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: V druhé polovině 20. stol. došlo na rašeliništích k melioracím a napřímení potoků, díky nimž začala krajina vysychat. V rámci revitalizace lokality bylo vytvořeno nové meandrující koryto, vybudována síť nových tůní a vytvořeny 4 ha mokřadních ploch. Voda se do krajiny vrátila, stejně tak řada druhů obojživelníků a jeřábi popelaví.

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.

HÄRTEL, H.; LONČÁKOVÁ, J.; HOŠEK, M. (eds.) (2009). Mapování biotopů v České republice: Východiska, výsledky, perspektivy. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 196 s., tabulky, mapy, CD-ROM. ISBN 978-80-87051-36-8.