Krušnohorská rašeliniště

RS12
Lokalizace: 50.520053N 13.227019E
Rozloha: 11 223,830 ha
Kategorie: Mezinárodně významné mokřady
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Zapsání do seznamu mokřadů mezinárodního významu: 2006
Kritéria zařazení do RS: 1, 2
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP, PR, NPR
Nadmořská výška: 698 - 1128 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 27,928 ha 0,25 3,58
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5,168 ha 0,05 2
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 2,763 ha 0,02 1
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,021 ha -- 1
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 336,162 ha 3 2,55
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 4,984 ha 0,04 1,15
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8,644 ha 0,08 1,07
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 423,764 ha 3,78 2,14
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 956,797 ha 8,52 2,73
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 2,730 ha 0,02 2,19
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 2,640 ha 0,02 2,16
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,045 ha -- 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,219 ha -- 1,75
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 1,308 ha 0,01 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5,883 ha 0,05 2,24
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 41

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Ramalina farinacea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Jamesiella anastomosans -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Lišejníky Lecanora persimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Lecanora phaeostigma -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Lišejníky Lecanora sambuci -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Lecanora soralifera -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Lecanora subaurea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Lecanora symmicta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Lecanora varia -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Lecidea lapicida -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Lecidea lithophila -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Lecidea plana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Lepraria alpina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 455

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2008 do 2011
Výše podpory: 5,3 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: V druhé polovině 20. stol. došlo na rašeliništích k melioracím a napřímení potoků, díky nimž začala krajina vysychat. V rámci revitalizace lokality bylo vytvořeno nové meandrující koryto, vybudována síť nových tůní a vytvořeny 4 ha mokřadních ploch. Voda se do krajiny vrátila, stejně tak řada druhů obojživelníků a jeřábi popelaví. Odkaz na článek: http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/revitalizace-cerneho-potoka/zahajeni-realizace-projektu/
Název projektu: Revitalizace národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště I. etapa
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2010 do 2013
Výše podpory: 13,4 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Území NPR Božídarské rašeliniště je součástí soustavy Natura 2000, EVL Krušnohorské plató, a nachází se v ochranném pásmu 3. stupně přírodních léčivých zdrojů radioaktivních termálních vod Jáchymov a v ochranném pásmu vodárenských zdrojů. Cílem projektu byla obnova přirozeného vodního režimu území. Během revitalizace rašeliniště byly zbudovány přehrážky v bývalých odvodňovacích kanálech či asanovány erozní rýhy po těžební činnosti. Taktéž byl poveden managementový zásah lesa včetně úpravy druhové skladby zajišťující do budoucna samovolné šíření dřevin (buk, jeřáb, jedle, bříza) do okolí. Odkaz na článek: http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/aktuality/revitalizace-npr-bozidarske-raseliniste-i-etapa/

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.

HÄRTEL, H.; LONČÁKOVÁ, J.; HOŠEK, M. (eds.) (2009). Mapování biotopů v České republice: Východiska, výsledky, perspektivy. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 196 s., tabulky, mapy, CD-ROM. ISBN 978-80-87051-36-8.