Podzemní Punkva

RS11
Lokalizace: 49.383114N 16.733574E
Rozloha: 1 571,620 ha
Kategorie: Mezinárodně významné mokřady
Zapsání do seznamu mokřadů mezinárodního významu: 2004
Kritéria zařazení do RS: 1, 2, 3, 4
Nadmořská výška: 341 - 567 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Ochrana

CHKO

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,337 ha 0,09 1
T3.2 Pěchavové trávníky 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1,349 ha 0,09 1,13
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,277 ha 0,02 1,17
S2A Pohyblivé sutě bazických hornin 8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 0,696 ha 0,04 1,03
S3A Jeskyně přístupné veřejnosti -- -- 0,081 ha 0,01 1
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti 8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,111 ha 0,01 1,01
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 193,648 ha 12,32 1,95
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,194 ha 0,01 1
T3.4B Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0,421 ha 0,03 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,087 ha 0,07 1,71
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 31,897 ha 2,03 1,69
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,856 ha 0,05 1,99
T6.2A Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0,013 ha -- 1
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0,844 ha 0,05 1,72
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,035 ha 0,07 1
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 41

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Solorina saccata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Hylis olexai -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Motýli Exaeretia culcitella -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Stenagostus rhombeus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Rhizophagus nitidulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Prostomis mandibularis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Porthmidius austriacus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Oomorphus concolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Onthophagus verticicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Brouci Lycoperdina bovistae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Isorhipis melasoides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 270

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.

HÄRTEL, H.; LONČÁKOVÁ, J.; HOŠEK, M. (eds.) (2009). Mapování biotopů v České republice: Východiska, výsledky, perspektivy. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 196 s., tabulky, mapy, CD-ROM. ISBN 978-80-87051-36-8.