Mokřady Liběchovky a Pšovky

RS10
Lokalizace: 50.417486N 14.578811E
Rozloha: 361,041 ha
Kategorie: Mezinárodně významné mokřady
Zapsání do seznamu mokřadů mezinárodního významu: 1998
Kritéria zařazení do RS: 1, 2, 3, 7
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP, PR, NPP
Nadmořská výška: 175 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Forma ochrany území

CHKO

Podlokality

Kód Název lokality Typ mokřadu
RS10.01 Mokřady Liběchovky
RS10.02 Mokřady Pšovky

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,010 ha 0,28 3,16
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,020 ha 0,01 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 6,826 ha 1,89 2,18
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,241 ha 0,07 2
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,016 ha -- 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,338 ha 0,09 2,74
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,981 ha 1,1 2,97
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,018 ha 0,01 3,25
L8.2 Lesostepní bory 91U0 Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia) 0,001 ha -- 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 23,092 ha 6,4 1,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5,440 ha 1,51 1,92
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,354 ha 0,1 2,44
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 9,520 ha 2,64 2,51
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,557 ha 1,26 2,37
L1 Mokřadní olšiny -- -- 17,962 ha 4,98 1,56
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2010
Houby Mycena pseudocorticola helmovka koromilná -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Houby Russula alnetorum holubinka olšinná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Houby Lentinellus ursinus houžovec medvědí -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Callitriche platycarpa hvězdoš hranoplodý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 236

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.

HÄRTEL, H.; LONČÁKOVÁ, J.; HOŠEK, M. (eds.) (2009). Mapování biotopů v České republice: Východiska, výsledky, perspektivy. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 196 s., tabulky, mapy, CD-ROM. ISBN 978-80-87051-36-8.