Mokřady Liběchovky a Pšovky

RS10
Lokalizace: 50.417486N 14.578811E
Rozloha: 361,041 ha
Kategorie: Mezinárodně významné mokřady
Zapsání do seznamu mokřadů mezinárodního významu: 1998
Kritéria zařazení do RS: 1, 2, 3, 7
Stupeň ochrany: EVL, PP, NPP, PR, CHKO
Nadmořská výška: 175 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Ochrana

CHKO

Podlokality

Kód Název lokality Typ mokřadu
RS10.01 Mokřady Liběchovky
RS10.02 Mokřady Pšovky

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,886 ha 0,25 2,97
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,020 ha 0,01 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 6,979 ha 1,93 2,22
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,017 ha -- 1,83
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,181 ha 0,05 2,26
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,922 ha 0,81 3,42
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,000 ha -- 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,544 ha 0,15 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,065 ha 0,02 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,147 ha 0,04 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 23,260 ha 6,44 1,56
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,559 ha 0,71 1,26
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,354 ha 0,1 2,44
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,534 ha 0,43 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,979 ha 1,66 2,58
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2014
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Brouci Chaetocnema conducta -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Brouci Meloe rugosus -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Dytiscus circumflexus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Měkkýši Perpolita petronella blyštivka skleněná -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 205

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.

HÄRTEL, H.; LONČÁKOVÁ, J.; HOŠEK, M. (eds.) (2009). Mapování biotopů v České republice: Východiska, výsledky, perspektivy. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 196 s., tabulky, mapy, CD-ROM. ISBN 978-80-87051-36-8.