Mokřady pod Vlčkem

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

RS14.06
Lokalizace: 50.039693N 12.731283E
Rozloha: 42,312 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: O , KE, B
Nadmořská výška: 738 - 800 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,476 ha 5,85 1,53
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,203 ha 0,48 2,07
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,021 ha 0,05 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,103 ha 0,24 1,48
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,165 ha 0,39 1,47
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2,171 ha 5,13 1,9
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 22,939 ha 54,21 2,18
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3,551 ha 8,39 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5,987 ha 14,15 1,71
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,296 ha 0,7 1,98
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,038 ha 0,09 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0,061 ha 0,14 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,097 ha 0,23 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,412 ha 5,7 1,56

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica lemani -- Ohrožený -- -- -- 2012
Blanokřídlí Formica picea mravenec rašelinný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Juncus alpinoarticulatus sítina alpská -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Pedicularis palustris všivec bahenní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Dianthus superbus hvozdík pyšný Silně ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Corallorhiza trifida korálice trojklaná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 74

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.