Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

RS14.02
Lokalizace: 50.025336N 12.759821E
Rozloha: 2 128,339 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPP, PP, PR
Nadmořská výška: 642 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,807 ha 0,08 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 206,311 ha 9,69 2,4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,046 ha -- 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,108 ha 0,01 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 82,105 ha 3,86 1,83
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 64,381 ha 3,02 1,75
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 17,103 ha 0,8 3,25
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,673 ha 0,03 2,16
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 44,060 ha 2,07 1,91
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 274,779 ha 12,91 2,39
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 16,527 ha 0,78 2,9
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 50,781 ha 2,39 1,72
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 10,289 ha 0,48 2,66
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 10,315 ha 0,48 1,8
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7,114 ha 0,33 1,57
První 1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 46

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Cortinarius bibulus pavučinec hezoučký -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Houby Hygrocybe chlorophana voskovka citronová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Houby Hygrocybe russocoriacea voskovka juchtová -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Houby Hygrophorus pustulatus šťavnatka tečkovaná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Houby Hypholoma subericaeum třepenitka dvoubarvá -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Houby Hypocreopsis lichenoides masenka lišejníkovitá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Houby Lactarius badiosanguineus ryzec červenohnědý -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Houby Lactarius lilacinus ryzec lilákový -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Houby Lentinus suavissimus houževnatec vonný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Mycena pseudocorticola helmovka koromilná -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Panaeolus olivaceus -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Houby Pycnoporellus fulgens oranžovec vláknitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Russula alnetorum holubinka olšinná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Russula subrubens holubinka mokřadní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
První 1 2 3 4 5 6 7 Poslední Zobrazeno: 45 - 60 z 327

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2017
Výše podpory: 336 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní.

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.