Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

RS14.02
Lokalizace: 50.025336N 12.759821E
Rozloha: 2 128,339 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPP, PP, PR
Nadmořská výška: 642 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 2,562 ha 0,12 1,03
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 54,308 ha 2,55 1,84
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,183 ha 0,01 4
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,117 ha 0,01 3
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,129 ha 0,01 1,97
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 17,655 ha 0,83 1,75
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 87,298 ha 4,1 1,97
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 378,126 ha 17,77 2,02
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,266 ha 0,06 2
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,155 ha 0,01 1,31
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0,159 ha 0,01 2
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,058 ha -- 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,556 ha 0,03 2,21
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 119,122 ha 5,6 1,92
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,367 ha 0,02 2
První 1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 46

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Sphaeriestes aeratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Squamapion vicinum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Stenus kiesenwetteri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Stenus nitidiusculus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Stenus oscillator -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Tachyporus transversalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Thamiocolus viduatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Blanokřídlí Formica lemani -- Ohrožený -- -- -- 2012
Mechorosty Schljakovia kunzeana -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Gymnetron beccabungae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Chlorophanus viridis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Agrilus suvorovi populneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Aphodius borealis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 305

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2017
Výše podpory: 336 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní.

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.