Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

RS14.02
Lokalizace: 50.025336N 12.759821E
Rozloha: 2 128,339 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPP, PP, PR
Nadmořská výška: 642 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,673 ha 0,03 2,16
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,046 ha -- 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 17,655 ha 0,83 1,75
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 2,363 ha 0,11 2,46
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 5,484 ha 0,26 1,89
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 64,381 ha 3,02 1,75
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 50,781 ha 2,39 1,72
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 17,103 ha 0,8 3,25
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0,159 ha 0,01 2
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,155 ha 0,01 1,31
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 31,908 ha 1,5 3,72
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,599 ha 0,08 1,4
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,058 ha -- 1
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,025 ha -- 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 206,311 ha 9,69 2,4
První 1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 46

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Asplenium cuneifolium sleziník hadcový Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Asplenium adulterinum sleziník nepravý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Asplenium viride sleziník zelený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ryby a mihule Leucaspius delineatus slunka obecná -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2014
Cévnaté rostliny Verbena officinalis sporýš lékařský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Carabus menetriesi pacholei střevlík Ménétriésův Kriticky ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Euphrasia nemorosa světlík hajní pravý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Juncus alpinoarticulatus sítina alpská -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
První 11 12 13 14 15 16 17 18 Poslední Zobrazeno: 210 - 225 z 289

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2017
Výše podpory: 336 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní.

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.