Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

RS14.02
Lokalizace: 50.025336N 12.759821E
Rozloha: 2 128,339 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPP, PP, PR
Nadmořská výška: 642 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 82,105 ha 3,86 1,83
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,673 ha 0,03 2,16
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,405 ha 0,02 1,01
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,064 ha -- 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 378,126 ha 17,77 2,02
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 16,527 ha 0,78 2,9
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,025 ha -- 1
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,058 ha -- 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,266 ha 0,06 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 34,638 ha 1,63 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 5,484 ha 0,26 1,89
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 2,363 ha 0,11 2,46
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 17,655 ha 0,83 1,75
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,758 ha 0,08 2,13
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,367 ha 0,02 2
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 46

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2016
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Netopýři Plecotus austriacus netopýr dlouhouchý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
Netopýři Plecotus auritus netopýr ušatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Blanokřídlí Bombus rupestris pačmelák cizopasný Silně ohrožený -- -- -- 2018
První 19 20 21 22 Zobrazeno: 315 - 326

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2017
Výše podpory: 336 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní.

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.