Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

RS14.02
Lokalizace: 50.025336N 12.759821E
Rozloha: 2 128,339 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPP, PP, PR
Nadmořská výška: 642 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 274,779 ha 12,91 2,39
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 119,122 ha 5,6 1,92
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0,159 ha 0,01 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 10,289 ha 0,48 2,66
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 10,315 ha 0,48 1,8
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,183 ha 0,01 4
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,117 ha 0,01 3
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3,947 ha 0,19 2,3
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,599 ha 0,08 1,4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,046 ha -- 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 50,781 ha 2,39 1,72
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 64,381 ha 3,02 1,75
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 31,908 ha 1,5 3,72
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,155 ha 0,01 1,31
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 17,103 ha 0,8 3,25
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 46

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Bryoporus merdarius -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Buprestis haemorrhoidalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Buprestis rustica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Cercyon alpinus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Chaetocnema sahlbergii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Chrysomela cuprea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Cionus olens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Chlorophanus viridis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Cryptocephalus octopunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Gymnetron beccabungae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Cryptocephalus coryli -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 289

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2017
Výše podpory: 336 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní.

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.