Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

RS14.02
Lokalizace: 50.025336N 12.759821E
Rozloha: 2 128,339 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPP, PP, PR
Nadmořská výška: 642 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,129 ha 0,01 1,97
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,405 ha 0,02 1,01
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,266 ha 0,06 2
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,155 ha 0,01 1,31
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,599 ha 0,08 1,4
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,058 ha -- 1
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,025 ha -- 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 16,527 ha 0,78 2,9
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 2,562 ha 0,12 1,03
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 5,484 ha 0,26 1,89
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,538 ha 0,07 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,055 ha 0,19 1,75
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,758 ha 0,08 2,13
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,064 ha -- 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,924 ha 0,04 3,94
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 46

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Bombus rupestris pačmelák cizopasný Silně ohrožený -- -- -- 2018
Netopýři Myotis bechsteinii netopýr velkouchý Silně ohrožený HD II, HD IV Chybí údaje (DD) -- 2020
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Myotis mystacinus netopýr vousatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Netopýři Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Myotis brandtii netopýr Brandtův Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2012
Motýli Trichiura crataegi bourovec hlohový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Saturnia pavonia martináč habrový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Rhyparia purpurata přástevník angreštový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 305

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2017
Výše podpory: 336 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní.

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.