Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

RS14.02
Lokalizace: 50.025336N 12.759821E
Rozloha: 2 128,339 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPP, PP, PR
Nadmořská výška: 642 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3,947 ha 0,19 2,3
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,405 ha 0,02 1,01
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 68,927 ha 3,24 1,97
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 31,908 ha 1,5 3,72
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 2,492 ha 0,12 1,98
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,025 ha -- 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 5,484 ha 0,26 1,89
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 2,363 ha 0,11 2,46
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,064 ha -- 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 34,638 ha 1,63 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,924 ha 0,04 3,94
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,538 ha 0,07 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,055 ha 0,19 1,75
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,758 ha 0,08 2,13
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 5,381 ha 0,25 1,54
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 46

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Agonimia repleta -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2009
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Lišejníky Cladonia arbuscula subsp. squarrosa -- -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Cetrelia olivetorum -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2009
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Carbonea vorticosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Lišejníky Candelariella reflexa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Caloplaca arenaria -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Bryoria fuscescens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Lišejníky Aspicilia laevata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Aspicilia grisea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2009
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Brouci Zeugophora subspinosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 379

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.