Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

RS14.02
Lokalizace: 50.025336N 12.759821E
Rozloha: 2 128.339 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: NPP, NPR, PP, PR
Nadmořská výška: 642 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.947 ha 0.19 2.3
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.550 ha 0.03 1.27
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 68.928 ha 3.24 1.97
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 31.908 ha 1.5 3.72
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 2.493 ha 0.12 1.98
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.025 ha -- 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 5.410 ha 0.25 1.89
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1.668 ha 0.08 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.064 ha -- 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 34.638 ha 1.63 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.924 ha 0.04 3.94
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.695 ha 0.08 2.19
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.409 ha 0.16 1.77
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.510 ha 0.07 2.07
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 5.381 ha 0.25 1.54
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 47

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Bombus bohemicus -- Ohrožený -- -- -- 2009
Motýli Ostrinia palustralis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Lišejníky Ramalina farinacea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Lišejníky Ramalina pollinaria -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Rhizocarpon badioatrum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Tuckermannopsis chlorophylla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Usnea hirta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Lišejníky Vahliella leucophaea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Lišejníky Vulpicida pinastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Xanthoria polycarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Motýli Abraxas grossulariata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Motýli Crambus alienellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Motýli Epirrhoe hastulata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 330

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.