Rašeliniště Jizery

Horní Jizera

RS13.01
Lokalizace: 50.850919N 15.345182E
Rozloha: 326,045 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 793 - 910 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nejrozsáhlejší souvislá rašelinná lokalita v Jizerských horách, tvořená komplexem živých vrchovišť, rašelinných tůní, rašelinných luk, porostů kosodřeviny a navazujících rašelinných a podmáčených smrčin, nazývaná též Velká Jizerská louka. Středem protéká řeka Jizera, která zde tvoří státní hranici s Polskem a vytváří desítky meandrů se štěrkopísčitými náplavy, na kterých se vyskytují porosty jalovce sibiřského. Písčiny přecházejí v rašeliniště s porosty kleče. Významná flóra a fauna s řadou chráněných a vzácných druhů a glaciálních reliktů. Rašelinné fytocenózy sv. Caricion fuscae, Caricion rostratae, Rhynchosporion albae, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion, Pinion mughi, Piceion excelsae, Cardamino-Montion, na říčních náplavech Nardo-Agrostion tenuis.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,432 ha 0,13 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 32,048 ha 9,83 1,12
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,612 ha 0,19 1,56
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 107,388 ha 32,94 2,23
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 36,459 ha 11,18 1,4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 21,196 ha 6,5 1,91
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 1,548 ha 0,47 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4,376 ha 1,34 1,4
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 6,675 ha 2,05 1,47
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,444 ha 0,44 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i> 0,919 ha 0,28 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,060 ha 0,02 1
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,259 ha 0,08 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 51,835 ha 15,9 3,23
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,471 ha 0,14 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Ochrolechia alboflavescens -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Lišejníky Palicella filamentosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Cladonia sulphurina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Parmeliopsis hyperopta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Porpidia hydrophila -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Pycnora sorophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Rhizocarpon badioatrum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Rhizocarpon lavatum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Lišejníky Verrucaria funckii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Verrucaria sublobulata -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Lišejníky Vulpicida pinastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Xanthoria polycarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 120

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.