Rašeliniště Jizery

Horní Jizera

RS13.01
Lokalizace: 50.850919N 15.345182E
Rozloha: 326.045 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NPR
Nadmořská výška: 793 - 910 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nejrozsáhlejší souvislá rašelinná lokalita v Jizerských horách, tvořená komplexem živých vrchovišť, rašelinných tůní, rašelinných luk, porostů kosodřeviny a navazujících rašelinných a podmáčených smrčin, nazývaná též Velká Jizerská louka. Středem protéká řeka Jizera, která zde tvoří státní hranici s Polskem a vytváří desítky meandrů se štěrkopísčitými náplavy, na kterých se vyskytují porosty jalovce sibiřského. Písčiny přecházejí v rašeliniště s porosty kleče. Významná flóra a fauna s řadou chráněných a vzácných druhů a glaciálních reliktů. Rašelinné fytocenózy sv. Caricion fuscae, Caricion rostratae, Rhynchosporion albae, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion, Pinion mughi, Piceion excelsae, Cardamino-Montion, na říčních náplavech Nardo-Agrostion tenuis.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.471 ha 0.14 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 51.835 ha 15.9 3.23
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.259 ha 0.08 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.060 ha 0.02 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.919 ha 0.28 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.444 ha 0.44 3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 6.675 ha 2.05 1.47
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.376 ha 1.34 1.4
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 1.548 ha 0.47 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 21.196 ha 6.5 1.91
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 36.458 ha 11.18 1.4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 107.388 ha 32.94 2.23
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.612 ha 0.19 1.57
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 32.048 ha 9.83 1.12
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.433 ha 0.13 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Hydroporus longicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Lišejníky Fellhanera subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Lecanora persimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Lišejníky Japewia subaurifera -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Ionaspis lacustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Imshaugia aleurites -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Frutidella pullata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Cladonia sulphurina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Cladonia pleurota -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Cladonia macrophylla -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Lišejníky Cladonia deformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Chaenotheca xyloxena -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 124

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.