Pod Stažným rybníkem

Krušnohorská rašeliniště

RS12.16
Lokalizace: 50.508579N 13.227693E
Rozloha: 4.051 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 847 - 849 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

krajinně ekologicky významný

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.009 ha 0.23 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.671 ha 41.25 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.219 ha 5.4 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.158 ha 3.9 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.859 ha 21.2 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1.073 ha 26.48 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2001
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Trientalis europaea sedmikvítek evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2010

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.