Na červeném blátě (Halžské rašeliniště, Horní Halže, Muthütte)

Krušnohorská rašeliniště

RS12.14
Lokalizace: 50.425784N 13.079838E
Rozloha: 301,329 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PO
Nadmořská výška: 734 - 912 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozvodnicové vrchoviště odvodňované Z do Černého potoka, SV do Hamerského potoka. Lokalita má dvě části spojené asi 100 m dlouhou a 200 m širokou šíjí. Západní část převážně s klečovým porostem, který zasahuje i do východní části, kde jsou jen zbytky odumřelé smrčiny – na holých místech dnes vřesoviště. Lokalita protkána odvodňovacími kanály.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,980 ha 0,99 4
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,037 ha 0,01 4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 8,559 ha 2,84 1,51
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 60,803 ha 20,18 3,89
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 34,644 ha 11,5 1,31
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 50,554 ha 16,78 2,06
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 2,368 ha 0,79 3,16
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,213 ha 0,73 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,341 ha 0,45 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Bembidion lunatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum tenellum rašeliník nejměkčí -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Splachnum ampullaceum volatka baňatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Tayloria tenuis mrvenka štíhlá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Mechorosty Warnstorfia pseudostraminea srpnatka žlutavá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Acronicta menyanthidis šípověnka vachtová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Achlya flavicornis můřice jarní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 91

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.