Na spáleništi

Krušnohorská rašeliniště

RS12.10
Lokalizace: 50.440183N 13.089667E
Rozloha: 222,390 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PO
Nadmořská výška: 728 - 866 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozvodnicové vrchoviště odvodňované západně do potoka Černá voda a východně do Hamerského potoka je v nadmořské výšce kolem 870 m. Leží na V obce Kovářská, střední část pokryta klečí, západní okraj narušen starou těžbou.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,309 ha 0,59 4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 7,713 ha 3,47 3,1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 41,395 ha 18,61 3,73
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,131 ha 0,06 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 22,005 ha 9,9 1
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 21,536 ha 9,68 2,79
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,203 ha 2,79 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,001 ha -- 4
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,538 ha 0,24 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,068 ha 0,03 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Ochropacha duplaris můřice dvojtečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Splachnum ampullaceum volatka baňatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Tayloria tenuis mrvenka štíhlá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Acronicta menyanthidis šípověnka vachtová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Achlya flavicornis můřice jarní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Paraphotistus impressus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Falcaria lacertinaria srpokřídlec březový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 81

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.