Svatošebestiánská

Krušnohorská rašeliniště

RS12.04
Lokalizace: 50.488174N 13.235062E
Rozloha: 777,611 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PO, PP, PR
Nadmořská výška: 743 - 900 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,983 ha 0,26 3,16
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3,154 ha 0,41 1,64
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,934 ha 0,38 3,27
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,102 ha 0,14 2,5
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4,131 ha 0,53 3,57
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,114 ha 0,01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,479 ha 0,06 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,251 ha 0,55 1,94
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 0,013 ha -- 1
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0,105 ha 0,01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,266 ha 0,03 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,015 ha -- 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 9,286 ha 1,19 1,99
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 15,175 ha 1,95 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 18,194 ha 2,34 2,02
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Lullula arborea skřivan lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 55

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.