Svatošebestiánská

Krušnohorská rašeliniště

RS12.04
Lokalizace: 50.488174N 13.235062E
Rozloha: 777,611 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PO, PP, PR
Nadmořská výška: 743 - 900 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 0,013 ha -- 1
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0,105 ha 0,01 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3,154 ha 0,41 1,64
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 18,194 ha 2,34 2,02
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,102 ha 0,14 2,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,983 ha 0,26 3,16
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,266 ha 0,03 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4,131 ha 0,53 3,57
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 48,868 ha 6,28 2,04
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,251 ha 0,55 1,94
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 9,286 ha 1,19 1,99
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 56,702 ha 7,29 2,23
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,015 ha -- 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,479 ha 0,06 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,114 ha 0,01 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2015
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Savci Cervus nippon sika -- -- Nevyhodnocený (NE) BL2 2018
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 56

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.