Svatošebestiánská

Krušnohorská rašeliniště

RS12.04
Lokalizace: 50.488174N 13.235062E
Rozloha: 777.611 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: NPR, PP, PR
Nadmořská výška: 743 - 900 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 0.013 ha -- 1
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.105 ha 0.01 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3.154 ha 0.41 1.64
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 18.194 ha 2.34 2.02
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.102 ha 0.14 2.5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.983 ha 0.26 3.16
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.266 ha 0.03 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.131 ha 0.53 3.57
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 48.868 ha 6.28 2.04
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.251 ha 0.55 1.94
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 9.286 ha 1.19 1.99
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 56.702 ha 7.29 2.23
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.015 ha -- 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.479 ha 0.06 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.114 ha 0.01 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2011
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2010
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2006
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Hyles gallii lišaj svízelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Motýli Argiades optilete modrásek stříbroskvrnný -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 44