Kovářská

Krušnohorská rašeliniště

RS12.03
Lokalizace: 50.409812N 13.031676E
Rozloha: 581,904 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 852 - 1100 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 11,241 ha 1,93 3,42
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0,020 ha -- 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 12,194 ha 2,1 2,05
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 183,171 ha 31,48 3,15
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,164 ha 0,03 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,552 ha 0,09 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,186 ha 0,03 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 74,477 ha 12,8 3,22
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,038 ha 0,01 4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 24,627 ha 4,23 2,53
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,200 ha 0,03 2,28
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,300 ha 1,08 3,41

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2008
Ptáci Phylloscopus trochiloides budníček zelený -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Pyrola rotundifolia hruštička okrouhlolistá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Antennaria dioica kociánek dvoudomý -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Batrachium trichophyllum lakušník niťolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2013
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 31

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.