Božídarské rašeliniště

Krušnohorská rašeliniště

RS12.02
Lokalizace: 50.398807N 12.861818E
Rozloha: 1 806,674 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PR
Nadmořská výška: 900 - 1128 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Velký rašelinný komplex okolo čedičového Špičáku Z od Božího Daru až k osadě Rýžovna. Jde o komplex rozvodnicových i svahových rašelinišť na suťových vývěrech puklinových vod. Rozlehlé porosty blatky přecházejí zčásti v smrkové porosty, zčásti do horských rašelinných luk. Jádro tvořeno vrchovištním rašeliništěm s klečí. Významné z mykologického hlediska.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,001 ha -- 2
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,045 ha -- 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,130 ha 0,01 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,164 ha 0,01 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,206 ha 0,01 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,244 ha 0,01 3
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,298 ha 0,02 1,47
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,507 ha 0,03 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1,025 ha 0,06 2,49
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,198 ha 0,07 1,85
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,682 ha 0,09 1,34
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,695 ha 0,09 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,333 ha 0,18 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,835 ha 0,21 1,98
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 4,984 ha 0,28 1,15
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Pycnora sorophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Frutidella pullata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Hypotrachyna revoluta -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Lišejníky Stereocaulon dactylophyllum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Miriquidica leucophaea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Piccolia ochrophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Physconia enteroxantha -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Physcia stellaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Phaeophyscia endophoenicea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Lišejníky Peltigera rufescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Peltigera praetextata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Peltigera elisabethae -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Lišejníky Parmeliopsis hyperopta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Parmelia submontana -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 285

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště I. etapa
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2010 do 2013
Výše podpory: 13,4 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Území NPR Božídarské rašeliniště je součástí soustavy Natura 2000, EVL Krušnohorské plató, a nachází se v ochranném pásmu 3. stupně přírodních léčivých zdrojů radioaktivních termálních vod Jáchymov a v ochranném pásmu vodárenských zdrojů. Cílem projektu byla obnova přirozeného vodního režimu území. Během revitalizace rašeliniště byly zbudovány přehrážky v bývalých odvodňovacích kanálech či asanovány erozní rýhy po těžební činnosti. Taktéž byl poveden managementový zásah lesa včetně úpravy druhové skladby zajišťující do budoucna samovolné šíření dřevin (buk, jeřáb, jedle, bříza) do okolí. Odkaz na článek: http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/aktuality/revitalizace-npr-bozidarske-raseliniste-i-etapa/

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.