Božídarské rašeliniště

Krušnohorská rašeliniště

RS12.02
Lokalizace: 50.398807N 12.861818E
Rozloha: 1 806,674 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PR
Nadmořská výška: 900 - 1128 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Velký rašelinný komplex okolo čedičového Špičáku Z od Božího Daru až k osadě Rýžovna. Jde o komplex rozvodnicových i svahových rašelinišť na suťových vývěrech puklinových vod. Rozlehlé porosty blatky přecházejí zčásti v smrkové porosty, zčásti do horských rašelinných luk. Jádro tvořeno vrchovištním rašeliništěm s klečí. Významné z mykologického hlediska.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 32,163 ha 1,78 1,97
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,130 ha 0,01 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 89,767 ha 4,97 2,07
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 102,383 ha 5,67 2,17
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 105,143 ha 5,82 2,19
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12,961 ha 0,72 1,91
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 399,952 ha 22,14 3,16
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 18,580 ha 1,03 1,91
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,298 ha 0,02 1,47
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,835 ha 0,21 1,98
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,682 ha 0,09 1,34
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 78,322 ha 4,34 2,45
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 7,490 ha 0,41 3,29
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 90,796 ha 5,03 1,73
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,198 ha 0,07 1,85
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 30

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Trichius fasciatus zdobenec skvrnitý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Carabus menetriesi pacholei střevlík Ménétriésův Kriticky ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Pedicularis palustris všivec bahenní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Montia hallii zdrojovka potoční Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Montia fontana zdrojovka hladkosemenná pravá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2021
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 285

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště I. etapa
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2010 do 2013
Výše podpory: 13,4 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Území NPR Božídarské rašeliniště je součástí soustavy Natura 2000, EVL Krušnohorské plató, a nachází se v ochranném pásmu 3. stupně přírodních léčivých zdrojů radioaktivních termálních vod Jáchymov a v ochranném pásmu vodárenských zdrojů. Cílem projektu byla obnova přirozeného vodního režimu území. Během revitalizace rašeliniště byly zbudovány přehrážky v bývalých odvodňovacích kanálech či asanovány erozní rýhy po těžební činnosti. Taktéž byl poveden managementový zásah lesa včetně úpravy druhové skladby zajišťující do budoucna samovolné šíření dřevin (buk, jeřáb, jedle, bříza) do okolí. Odkaz na článek: http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/aktuality/revitalizace-npr-bozidarske-raseliniste-i-etapa/

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.