Božídarské rašeliniště

Krušnohorská rašeliniště

RS12.02
Lokalizace: 50.398807N 12.861818E
Rozloha: 1 806,674 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PR
Nadmořská výška: 900 - 1128 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Velký rašelinný komplex okolo čedičového Špičáku Z od Božího Daru až k osadě Rýžovna. Jde o komplex rozvodnicových i svahových rašelinišť na suťových vývěrech puklinových vod. Rozlehlé porosty blatky přecházejí zčásti v smrkové porosty, zčásti do horských rašelinných luk. Jádro tvořeno vrchovištním rašeliništěm s klečí. Významné z mykologického hlediska.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12,961 ha 0,72 1,91
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 4,984 ha 0,28 1,15
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,695 ha 0,09 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,835 ha 0,21 1,98
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 32,163 ha 1,78 1,97
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 18,580 ha 1,03 1,91
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 89,767 ha 4,97 2,07
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 78,322 ha 4,34 2,45
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 105,143 ha 5,82 2,19
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 96,981 ha 5,37 2,44
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 102,383 ha 5,67 2,17
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 90,796 ha 5,03 1,73
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 109,288 ha 6,05 3,38
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 384,834 ha 21,3 2,89
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 399,952 ha 22,14 3,16
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 30

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Sagedia simoënsis -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Lišejníky Cladonia bellidiflora -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Fellhanera subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Fellhanera bouteillei -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Evernia divaricata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Lišejníky Cladonia sulphurina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Cladonia stygia -- -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Lišejníky Cladonia rangiformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Cladonia pleurota -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Cladonia merochlorophaea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Lišejníky Cladonia glauca -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Cladonia deformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Cladonia cornuta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 285

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště I. etapa
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2010 do 2013
Výše podpory: 13,4 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Území NPR Božídarské rašeliniště je součástí soustavy Natura 2000, EVL Krušnohorské plató, a nachází se v ochranném pásmu 3. stupně přírodních léčivých zdrojů radioaktivních termálních vod Jáchymov a v ochranném pásmu vodárenských zdrojů. Cílem projektu byla obnova přirozeného vodního režimu území. Během revitalizace rašeliniště byly zbudovány přehrážky v bývalých odvodňovacích kanálech či asanovány erozní rýhy po těžební činnosti. Taktéž byl poveden managementový zásah lesa včetně úpravy druhové skladby zajišťující do budoucna samovolné šíření dřevin (buk, jeřáb, jedle, bříza) do okolí. Odkaz na článek: http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/aktuality/revitalizace-npr-bozidarske-raseliniste-i-etapa/

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.